Bằng chứng nhận

Certification

Trường CIEC được công nhận bởi chính quyền và các tổ chức giáo dục tại Philippines.