Khóa học cơ sở

Khóa tiếng Anh Junior

Giúp giấc mơ du học trở nên dễ dàng hơn cùng với khóa tiếng Anh Junior học thuật được thiết kế dựa trên chương trình ESL dành cho học sinh tiểu học, trung học và trung học cơ sở


CIEC cung cấp khóa học tiếng Anh riêng biệt cho học sinh đang trong độ tuổi đi học, nó khác hoàn toàn với chương trình ESL dành cho học sinh trưởng thành. Nó giúp các học sinh không chỉ tạo nền tảng tiếng Anh vững chắc mà còn chuẩn bị cho việc học tập ở các nước nói tiếng Anh


Đối tượng

LỚp 1- Lớp 12


Thời lượng

4 giờ lớp 1:1 / 3 giờ lớp nhóm

  • Speaking 1
  • Speaking 2
  • Reading
  • Vocabulary
  • Listening
  • Grammar
  • Writing

Thời khoá biểu (Ví dụ)

Thời gian Khoá tiếng Anh Junior (350 phút) Ghi chú
08:00 ~ 12:30 1:1 : Speaking 1 / G : Listening / G : Writing / 1:1 : Speaking 2 4H
12:30 ~ 13:30 Bữ trưa
13:30 ~ 17:05 1:1 : Vocabulary / G : Grammar / 1:1 : Reading 3H
17:10 ~ 18:20 Bữa tối
18:20 ~ 21:10 Có thể đăng kí thêm lớp 1:1 trong thời gian
Tháng 3- Tháng 5 / Tháng 9- Tháng 10
  • Các bạn sẽ học theo lớp nhóm 1:6, và chủ đề của lớp học sẽ được điều chỉnh theo từng cấp độ
  • Đối với những bạn học sinh đang học trung học hoặc trình độ tiếng Anh từ trung cấp trở lên thì các lớp nhóm sẽ học chương trình ACT ELP